آشنایی با تیغه های كمانی خشكه بر، تخت ماشینی (لنگ) و تیغه های تخت چاقوئی

مواد اولیه تیغه های كمانی خشكه بر:
اگر یك فلزی(M.METAL)باشند فولاد  HSS-ABC III - 1.3333
و اگر دو فلزی(Bi - METAL) باشند معمولا از فولاد های زیر تشكیل شده كه با سیستم پیشرفته LASER WELD به یكدیگر درز جوش شده اند.
برای لبه برنده آن از فولاد 1.3344 استفاده شده كه چون نسبت به فولاد 1.3343 وانادیوم بیشتری دارد ارزش برشی آن بیشتر است و برای بخش غیر برنده، از فولاد قابل انعطاف 1.2323 استفاده میشود كه سبب میشود تیغه به راحتی شكسته نشود .
مواد اولیه تیغه های ماشینی(اره لنگ)اگر یك فلزی باشد  فولاد  HSS-DMO5-1.3343است واگردو فلزی (Bi - METAL)باشد معمولا از فولادهای زیر تشكیل شده اند
برای لبه برنده آن ازفولاد    SUPER  CX/HSS-CO5(M35) -1.3243 و برای بخش غیر برنده آن از فولاد انعطاف پذیر 1.2323 استفاده میشود وبه راحتی قابل شكستن نیست.
انواع تیغه اره تخت( كمانی ،لنگ وچاقوئی) تا طول 1000mmبا فولاد و ماشین آلات ساخت آلمان، تحت نظارت كارشناسان آلمانی در مجتمع تولیدی تیغه اره توس تولید میگردد.

 

  مناسبترین كاربرد

تعداد دندانه بر اینچ

ابعاد به میلیمتر

نوع تیغه

ردیف

برش مقاطع تو پر و پروفیلهای ضخیم فولادی

Z 18 / INCH. 300*12.7*0.6 دستی كمانی خشكه بر 1

برش مقاطع تو پر و پروفیلهای متوسط فولادی

Z 24 / INCH. 300*12.7*0.6 دستی كمانی خشكه بر 2

برش مقاطع تو پر و پروفیلهای نازك فولادی

Z 32 / INCH. 300*12.7*0.6 دستی كمانی خشكه بر 3

برش مقاطع تو پر قطرهای 16 تا60 میلیمتر

Z 4,6 / INCH. 350*32*1.6 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 4
برش مقاطع تو پر قطرهای 12 تا 16 میلیمتر Z 8 / INCH . 350*32*1.6 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 5
برش مقاطع تو پر قطرهای 5 تا 12 میلیمتر Z 10,14 / INCH. 350*32*1.6 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 6
برش مقاطع تو پر قطرهای 16تا 80 میلیمتر Z 4,6 / INCH. 400*32*1.6 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 7
برش مقاطع تو پر قطرهای 12 تا 16 میلیمتر Z 8 / INCH. 400*32*1.6 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 8
برش مقاطع تو پر قطرهای5  تا 12 میلیمتر Z 10,14 / INCH. 400*32*1.6 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 9
برش مقاطع تو پر قطرهای 16 تا 100 میلیمتر Z 4,6 / INCH. 450*32*1.6 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 10
برش مقاطع تو پر قطرهای12 تا 16 میلیمتر Z 8 / INCH. 450*32*1.6 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 11
برش مقاطع تو پر قطرهای  5 تا 12 میلیمتر Z 10,14 / INCH. 450*32*1.6 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 12
برش مقاطع تو پر قطرهای 16 تا 110 میلیمتر Z 4,6 / INCH. 450*40*2.5 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 13
برش مقاطع تو پر قطرهای12 تا 16 میلیمتر Z 8 / INCH. 450*40*2.5 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 14
برش مقاطع تو پر قطرهای 5  تا 12 میلیمتر Z 10,14 / INCH. 450*40*2.5 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 15
برش مقاطع تو پر قطرهای 16تا 120 میلیمتر Z 4,6 / INCH. 500*40*2.0 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 16
برش مقاطع تو پر قطرهای 2 تا 16 میلیمتر Z 8 / INCH. 500*40*2.0 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 17
برش مقاطع تو پر قطرهای 5  تا 12 میلیمتر Z 10,14 / INCH. 500*40*2.0 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 18
برش مقاطع تو پر قطرهای 16 تا 120 میلیمتر Z 4,6 / INCH. 500*45*2.25 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 19
برش مقاطع تو پر قطرهای 12 تا 16 میلیمتر  Z 8 / INCH. 500*45*2.25 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 20
برش مقاطع تو پر قطرهای 5  تا 12 میلیمتر Z 10,14 / INCH. 500*45*2.25 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 21
برش مقاطع تو پر قطرهای 16 تا 130 میلیمتر Z 4,6 / INCH. 550*45*2.25 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 22
برش مقاطع تو پر قطرهای 12 تا 16 میلیمتر Z 8 / INCH. 550*45*2.25 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 23
برش مقاطع تو پر قطرهای 5  تا 12 میلیمتر Z 10,14 / INCH. 550*45*2.25 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 24
برش مقاطع تو پر قطرهای 16 تا 130 میلیمتر Z 4,6 / INCH. 600*45*2.25 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 25
برش مقاطع تو پر قطرهای 12 تا 16 میلیمتر Z 8 / INCH. 600*45*2.25 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 26
برش مقاطع تو پر قطرهای 5  تا 12 میلیمتر Z 10,14 / INCH. 600*45*2.25 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 27
برش مقاطع تو پر قطرهای 20 تا 150 میلیمتر Z 4,6 / INCH. 600*50*2.5 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 28
برش مقاطع تو پر قطرهای 14تا 20 میلیمتر Z 8 / INCH. 600*50*2.5 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 29
برش مقاطع تو پر قطرهای 5 تا 14 میلیمتر Z 10,14 / INCH. 600*50*2.5 تیغه ماشینی معروف به اره لنگ 30