آشنایی با تیغه ها ی فولاد بر معروف به تیغه ماشین آتشی FRICTION SAW BLADE      

 
این تیغه ها با فولادهای كرم و انادیوم CV-SV-1.2235   و كرم تنگستن TR70-1.2604 تولید میشود و قابلیت انرا دارند تا به سختی 44) 44 HRCراكول C) برسند.
عمده
ترین كاربرد این تیغه ها در ماشینهای كالسكه ای كارخانجات لوله و پروفیل سازی است كه مقاطع تولیدی را در حین حركت(تولید پیوسته) به طولهای دلخواه شاخه مینماید ،این تیغه ها در كارگاههای آهنگری نیز برای بریدن مقاطع گوناگون كاربرد دارند.
عمل برش در این تیغه ها بانیروی اصطكاك ( (FRICTIONو درمحیط خشك(بدون مایع خنك كننده) انجام میشود.
انتخاب مشخصات فنی مناسب(قطر خارجی،ضخامت تیغه،سوراخ مركزی، سوراخهای جانبی، تعداد و همچنین نوع دندانه) موجبات عمر بیشتر تیغه و كیفییت برش مطلوبتر را، فراهم میاورد.
 
انواع تیغه های آتشی تا قطر 1000 mmبا فولاد وماشین آلات ساخت آلمان، تحت نظارت كارشناسان آلمانی در مجتمع تولیدی تیغه اره توس تولید میگردد.
 

 

مشخصات تیغه ضخامت / قطر

تعداد دندانه

گام دندانه

عمق دندانه

قطر خارجی لوله
mm

ضخامت لوله و پروفیل mm

520 / 3 300

5.2

4.7

20-40

1-2.5

520 / 4 300

5.2

4.7

20-40

1-3

600 / 4 320

5.9

5.3

20-50

2-4

600 / 5 320

5.9

5.3

20-50

2-4

650 / 4 320

6.4

5.7

30-80

3-5

650 / 5 320

6.4

5.7

30-80

3-5

800 / 5 300

8.4

7.5

50-170

2-4

800 / 5 320

7.8

7.0

50-170

1.5-4

800 / 6 300

8.4

7.5

50-170

2-4

800 / 6 320

7.8

7.0

50-170

1.5-4

800 / 6 240

10.5

9.4

60-170

4-6

850 / 6 300

8.9

8.0

100-200

4-6

850 / 6 350

7.6

6.7

100-200

2-4

850 / 7 300

8.9

8.0

100-200

4-6

  توجه:
         در هنگام تیزكاری باید دقت شود كه عمق دندانه بین 80 - 95% گام دندانه باشد.