آشنايي با تيغه هاي دور كند معروف به تيغه هاي ماشين آب صابوني (HSS)

اين تيغه ها عمد تا از فولادهاي SUPERCX/HSS-CO5(M35)-DIN1.3243 
HSS/DM05(M2) - DIN 1.3343
و HSS/ABC III- 1.3333 توليد ميشوند وقابليت آنرا دارند تا به سختي .HRC
و65(65 راكول C ) برسند.
عمده ترين كاربرد  آنها بعنوان تيغه فرزي و تيغه برشي است.
بعنوان تيغه فرزي قادرند از تمامي فولادهاي آلياژي ، غير آلياژي و ديگر فلزات براده برداري نمايند و بعنوان تيغه برشي ، در ماشينهاي داراي مايع خنك كننده(آب صابون)ميتوانند تمام مقاطع تو پر و تو خالي(گرده ها،لوله هاوپروفيلها)رابه شرط آنكه ، دندانه مناسب انتخاب شود برش نمايند.
اين گروه تيغه ها چنانچه با تعداد دندانه كم (100-80)انتخاب شوند قادرند پروفيلها و ديگر مقاطع آلومينيومي را در ماشين  مخصوص  برش آلومينيوم بدون مايع خنك كننده،برش نمايند.
انواع دندانه شامل A,B,C,AW,BW در اين تيغه ها، هر يك كاربرد خاص خود را دارند،در اين تيغه ها، با يك مرحله عمليا ت حرارتي بيشتر STEAM  TREATMENT(سطح تيغه سياه شده) مقاومت تيغه در مقابل سايش  تا سه برابر (300%) افزايش مي يابد و با عمليات  (PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION)ميتوان پوشش نازكي در حد 3-5 ميكرون از يك سخت فلز(HARD-METAL) نظير تنگستن كار بايد، آلومينيوم اكسايد و ... روي تيغه ايجاد نموده، و سختي آنرا تا حدود .HRC 
و(83-84)بالا برد.
انواع تيغه هاي  HSS    تا قطر 500mmبا فولاد و ماشين  آلات ساخت آلمان،تحت نظارت كارشناسان آلماني در مجتمع توليدي تيغه اره توس توليد ميگردد.

 

 

رنگ يا پوشش

تعداد دندانه

قطر خارجي

ضخامت

سوراخ مركزي

كاربرد ديسك

رديف

نقره اي-سياه- طلائي 160

200

1.8

32

برش لوله وپروفيل هاي آهني 1
نقره اي-سياه- طلائي 130

200

1.8

32

برش مقاطع تو پر آهني

2

نقره اي-سياه- طلائي 160

200

1.8

32

برش  لوله وپروفيل هاي فولادي

3

نقره اي-سياه- طلائي 130

200

1.8

32

برش مقاطع تو پرفولادي

4

نقره اي-طلائي 100

200

1.8

32

برش لوله وپروفيلهاي آلومينيومي

5

نقره اي-طلائي 80

200

1.8

32

برش مقاطع تو پر آلومينيومي

6

نقره اي-سياه- طلائي 180

225

2

32

برش لوله و پروفيل هاي آهني

7

نقره اي-سياه- طلائي 140

225

2

32

برش مقاطع تو پر آهني

8

نقره اي-سياه- طلائي 180

225

2

32

برش لوله و پروفيل هاي فولادي

9

نقره اي-سياه- طلائي 140

225

2

32

برش مقاطع تو پر فولادي

10

نقره اي-طلائي 100

225

2

32

برش لوله و پروفيلهاي آلومينيومي

11

نقره اي-طلائي 80

225

2

32

برش مقاطع تو پر آلومينيومي

12

نقره اي-سياه- طلائي 200

250

2

32

برش لوله وپروفيل هاي آهني

13

نقره اي-سياه- طلائي 160

250

2

32

برش مقاطع تو پر آهني

14

نقره اي-سياه- طلائي 220

250

2

32

برش لوله و پروفيل هاي فولادي

15

نقره اي-سياه- طلائي 180

250

2

32

برش مقاطع تو پر فولادي

16

نقره اي-طلائي 100

250

2

32

برش لوله و پروفيل هاي آلومينيومي

17

نقره اي-طلائي 80

250

2

32

برش مقاطع تو پر آلومينيومي

18

نقره اي-سياه- طلائي 200

250

2.5

32

برش لوله و پروفيل هاي آهني

19

نقره اي-سياه- طلائي 160

250

2.5

32

برش مقاطع تو پر آهني 

20

نقره اي-سياه- طلائي 220

250

2.5

32

برش لوله و پروفيل هاي فولادي

21

نقره اي-سياه- طلائي 180

250

2.5

32

برش مقاطع تو پر فولادي

22

نقره اي-طلائي 100

250

2.5

32

برش لوله وپروفيل هاي آلومينيومي

23

نقره اي - طلائي 80

250

2.5

32

برش مقاطع تو پر آلومينيومي

24

نقره اي-سياه- طلائي 200

275

2.5

32

برش لوله و پروفيل هاي آهني

25

نقره اي-سياه- طلائي 140

275

2.5

32

برش مقاطع تو پر آهني 

26

نقره اي-سياه- طلائي 220

275

2.5

32

برش لوله و پروفيل هاي فو لادي

27

نقره اي-سياه- طلائي 160

275

2.5

32

برش مقاطع تو پر فولادي

28

نقره اي-طلائي 120 275 2.5

32

برش لوله و پروفيل هاي آلومينيومي

29

نقره اي-طلائي 110 275 2.5

32

برش مقاطع تو پر آلمينيومي 

30

نقره اي-سياه- طلائي 220 300 2.5

32

برش لوله و پروفيل هاي آهني

31

نقره اي-سياه- طلائي 180 300 2.5

32

برش مقاطع تو پر آهني

32

نقره اي-سياه- طلائي 240 300 2.5

32

برش لوله و پروفيل هاي فولادي

33

نقره اي-سياه- طلائي 180 300 2.5

32

برش مقاطع تو فولادي

34

نقره اي-طلائي 140 300 2.5

32

برش لوله وپروفيل هاي آلومينيومي

35

نقره اي-طلائي 120 300 2.5

32

برش مقاطع تو پر آلومينيومي

36

نقره اي-سياه- طلائي 200 300 3

32

برش لوله وپروفيل هاي آهني

37

نقره اي-سياه- طلائي 140 300 3

32

برش مقاطع تو پر آهني

38

نقره اي-سياه- طلائي 220 300 3

32

برش لوله وپروفيل هاي فولادي

39

نقره اي-سياه- طلائي 180 300 3

32

برش مقاطع تو پر فولادي

40

نقره اي-طلائي 120 300 3

32

برش لوله وپروفيل هاي آلومينيومي

41

نقره اي-طلائي 100 300 3

32

برش مقاطع تو پر آلومينيومي

42

نقره اي-سياه- طلائي 220 315 3

32

برش لوله وپروفيل هاي آهني

43

نقره اي-سياه- طلائي

120

315 3

32

برش مقاطع تو پر آهني

44

نقره اي-سياه- طلائي 250 315 3

32

بر ش لوله و پروفيل فولادي

45

نقره اي-سياه- طلائي 140 315 3

32

برش مقاطع تو پر فولادي

46

نقره اي-طلائي 120 315 3

32

برش لوله و پروفيل هاي آلومينيومي

47

نقره اي-طلائي 100 315 3

32

برش مقاطع تو پر آلومينيومي

48